Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Δικαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης στην επίμονη διεκδίκηση τροποποίησης διατάξεων της νομοθεσίας του Κτηματολογίου

Δικαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης στην επίμονη διεκδίκηση τροποποίησης διατάξεων της νομοθεσίας του Κτηματολογίου

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΝΗ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 

Μετά από πρωτοβουλία, επίμονη διεκδίκηση και αιτιολογημένη πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης ψηφίστηκε διάταξη στη νομοθεσία του Κτηματολογίου και ειδικότερα το άρθρο ένατο του Ν. 4381/2016 (ΦΕΚ Α’ 70/20-04-2016, σελ. 1640-1641), σύμφωνα με την οποία καταργείται η υποχρέωση όσων υποβάλλουν εκπρόθεσμα, και μέχρι την ανάρτηση, δηλώσεις δικαιωμάτων με τρόπο κτήσης αυτών την έκτακτη χρησικτησία, της επίδοσης των δηλώσεων αυτών, καθώς και των αποδεικτικών εγγράφων των δικαιωμάτων, στο Δημόσιο.

Με την ίδια διάταξη προβλέφθηκε η δυνατότητα για τους έχοντες τα ίδια δικαιώματα να υποβάλλουν γι’ αυτά δήλωση και μετά την ανάρτηση, δυνατότητα που προβλέπεται για πρώτη φορά.

Στο συνημμένο έγγραφο παραθέτουμε τη σχετική νέα διάταξη.

 

Κοζάνη, 26 Απριλίου 2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ